Trump Glass

การใช้กระจกเทมเปอร์ ในงานราวระเบียง ราวบันไดกระจก หรือฉากกั้นห้องน้ำ ดีอย่างไร?

ช่วยประหยัดพื้นที่

ช่วยประหยัดพื้นที่

แข็งแรงทนทาน

แข็งแรงทนทาน

ป้องกันสนิมได้ดี

ป้องกันสนิม